Home > JASTRO Japanese Society for Radiation Oncology > Meeting > Annual Meeting & Future Annual Meetings

Annual Meeting & Future Annual Meetings

The 32nd Annual Meeting of the Japanese Society for Radiation Oncology (JASTRO 2019)

Period November 21-23, 2019
Venue Nagoya Congress Center
Congress President YUTA SHIBAMOTO , MD, PhD
Department of Radiology, Nagoya City University.
Website http://www.congre.co.jp/jastro2019/en/index.html

The 33rd Annual Meeting of the Japanese Society for Radiation Oncology (JASTRO 2020)

Period October 1-3, 2020
Venue Royton Sapporo / Sapporo Education and Culture Hall
Congress President Hiroki Shirato, MD, PhD
Hokkaido University Faculty of Medicine

The 34th Annual Meeting of the Japanese Society for Radiation Oncology (JASTRO 2021)

Period November 12-14,2021
Venue
Congress President Kenji Nemoto, MD, PhD
Yamagata University

Past Annual Meetings

No.YearPlacePresident
31 2018 Kyoto Yasumasa Nishimura
30 2017 Osaka Teruki Teshima
29 2016 Kyoto Masahiro Hiraoka
28 2015 Gunma Takashi Nakano
27 2014 Yokohama Kazushige Hayakawa
26 2013 Aomori Yoshihiro Takai
25 2012 Tokyo Norio Mitsuhashi
24 2011 Kobe Yoshio Hishikawa
23 2010 Chiba Hitoshi Shibuya
22 2009 Kyoto Koji Ono
21 2008 Sapporo Masato Hareyama
20 2007 Fukuoka Naofumi Hayabuchi
19 2006 Sendai Shogo Yamada
18 2005 Kawagoe Takushi Dokiya
17 2004 Chiba Hirohiko Tujii
16 2003 Tokyo Takashi Yamashita
15 2002 Tokyo Yoshiaki Tanaka
14 2001 Osaka Toshihiko Inoue
13 2000 Niigata Kunio Sakai
12 1999 Yokohama Tomoyuki Mori
11 1998 Maebashi Hideo Niibe
10 1997 Takamatsu MasatadaTanabe
9 1996 Kyoto Masaji Takahashi
8 1995 Tokyo Junichi Horiuchi
7 1994 Nagoya Kozo Morita
6 1993 Fukuoka Koji Masuda
5 1992 Sendai Sumihiko Sakamoto
4 1991 Chiba Hiroshi Tunemoto
3 1990 Tokyo Sunao Egawa
2 1989 Kobe Syuji Kimura
1 1988 Tokyo Hideo Tasaki